Archive for the ‘Djembe’ Category

New Djembe Licks

juni 2, 2014

New Djembe Licks van “barefootdave”. Inspirerend!

I shot the sheriff

mei 22, 2014

Is this love?

mei 22, 2014

Reggae op de djembe

mei 21, 2014

Gaan we ook proberen!

Reggae op de djembe

mei 20, 2014

Gaan we proberen!